ဆက္သြယ္ရန္

ပင္ရင္း

ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္
အမွတ္ ၁၁၃၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၄) လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း – ၀၁ ၆၈၅၁၁၈၊ ၆၈၂၅၀၉၊ ၆၈၀၂၆၈

ေညာင္ပင္ေလးေစ်း
၂၀၇ ၊ ၂၀၈ ၊ ၂၀၉ ေျမေအာက္ထပ္ ၊ ေညာင္ပင္ေလးပလာဇာ ၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း – ၂၂၈၄၄၁၊ ၆၈၁၃၂၁ ၊ ၀၉ ၅၀ ၁၆၇၃၈။

ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း
ဆုိင္ (၁) – အမွတ္ (E) ၊ ကံ့ေကာ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ေရတမာလမ္းထိပ္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ပြဲရံု ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း – ၆၈၂၅၀၉ ၊ ၆၈၁၆၅၈။
ဆုိင္ (၂) – စ/၃၆ ၊ ငုဝါလမ္း ၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။