ရံုးခြဲမ်ား

ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္

အမွတ္ ၁၁၃၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၄) လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - 01 685118/682509/680268

မႏၲေလးရံုးခြဲ

အမွတ္ 86/2 86 လမ္း၊ 25 လမ္းႏွင့္ 26 လမ္းၾကား၊ မန္းသီရိအိမ္ရာ - ေစ်းခ်ဳိနာရီစင္အနီး။ ဖုန္း - 02 32866, 09 51 29619

ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲ

အမွတ္ ည/၄၆၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္သာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - 09 7940 29195

 
ေနျပည္ေတာ္

တုိက္ ပ/၇၆၊ ေဘာဂသီရိကားဝင္း၊ ေနျပည္ေတာ္။ ဖုန္း - 09 51 41 528

ျပည္ရံုးခြဲ

အမွတ္ ၁၀၅/၁၀၆ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ပေဒသာရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - 053 24820

 
ပုသိမ္ရံုးခြဲ

အမွတ္ ၁၁၊ မဟာေစတီလမ္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - 09795459848