ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

ဘုတ္ဆံုမ ငရုတ္သီး အစိမ္းမႈန္႔

BSM_Powder

ဘုတ္ဆံုမ ငရုတ္သီး အက်က္မႈန္႔

BSM_Fried_powder

အိမ္ရွင္မ အမွတ္တံဆိပ္ထုတ္ကုန္မ်ား

ESM

ေရႊဘုတ္ဆံု ရွဴ းရွဲ ထုတ္ကုန္မ်ား

sbs

ဘုတ္ဆံုမ ငရုတ္သီး ငရုတ္သီးခြဲၾကမ္း

BSN_semi_powder2

ဘုတ္ဆံုမ နႏြင္းမႈန္႔ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႔

BSM_NaNwin

ဂြတ္ရွယ္ အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ကုန္မ်ား

GS

ဘုတ္ဆံုမ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ား

kyarsan